KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Saturday, December 18, 2021

100 ngày viết mã - Bootcamp Python Pro hoàn chỉnh cho khóa học miễn phí tải xuống năm 2022

 100-Days-of-Code-%E2%80%93-The-Complete-Python-Pro-Bootcamp-for-2022-Free-Download100 Days of Code – The Complete Python Pro Bootcamp for 2022 Free Course Download

Master Python by building 100 projects in 100 days. Learn data science, automation, build websites, games, and apps!

  • Be able to program in Python professionally
  • Master the Python programming language by building 100 projects over 100 days
  • Create a portfolio of 100 Python projects to apply for developer jobs
  • Be able to build fully fledged websites and web apps with Python
  • Be able to use Python for data science and machine learning
  • Build games like Blackjack, Pong and Snake using Python
  • Build GUIs and Desktop applications with Python
  • Learn to use modern frameworks like Selenium, Beautiful Soup, Request, Flask, Pandas, NumPy, Scikit Learn, Plotly, Matplotlib, Seaborn,

No comments:

Post a Comment