Chia sẻ free Khóa học lập trình Hướng Đối Tượng của KỹNăngMới.info

Đạt được hiệu năng cao hơn (tốc độ, sử dụng bộ nhớ, tận dụng các cấu trúc phần cứng mới các bộ xử lý đa nhân …) với các chương trình viết bằng C++. Hiệu quả lập trình cao hơn qua việc cung cấp các lớp, cú pháp và kỹ thuật lập trình mới nhằm đẩy mạnh xu hướng lập trình generic. Đặc biệt là có sự tương thích với các phiên bản C++ cũ (C++98, C++0x) và không đưa thêm vào quá nhiều các khái niệm mới hoặc các tính năng chưa ổn định.

Download Lập trình Hướng Đối Tượng