Share Free Khóa Học: Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Sunday, September 6, 2020

Share Free Khóa Học: Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

Share Free Khóa Học: Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

Khóa Học: Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án
DOWNLOAD
DỰ PHÒNG
Học viên sẽ học được gì sau khi học khóa học này ?

  • Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án 
  • Update công nghệ mới nhất của Google Firebase,... 
  • Biết cách tạo ra ứng dụng triệu người dùng, ổn định và hiệu năng cao

Đề cương khóa học(Gồm 9 chương 35 bài học 7 giờ 1 phút)

CHƯƠNG 1:

Source - Course KH Ứng dụng triệu người xài Android Realtime

Chương 1: Android cơ bản

Bài 1. Tổng quan về lập trình android 
Bài 2. Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng  
Bài 3. Ứng dụng đầu tiên  
Bài 4. Android cơ bản để học Firebase

Chương 2: Tổng quan về firebase

Bài 5. Giới thiệu về firebase - Firebase Android  

Chương 3: Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng với Firebase

Bài 6. Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng với Firebase 

Chương 4: Xây dựng ứng dụng push notification với Firebase: Firebase Cloud Messaging (FCM)
Bài 7. Demo FCM & Tổng quan FCM  
Bài 8. Cài đặt FCM SDK & triển khai ứng dụng Push Notification  

Chương 5: Xây dựng ứng dụng xác thực người dùng qua Google/Facebook với Firebase

Bài 9. Giới thiệu về Firebase Authentication
Bài 10. Các vấn đề về Firebase Users 
Bài 11. Quản lý Firebase users - Phần 1  
Bài 12. Quản lý Firebase users - Phần 2  

Chương 6: Xây dựng ứng dụng ChatApp realtime triệu người với Firebase

 Bài 13. Giới thiệu ứng dụng và Firebase Realtime database 
 Bài 14. Tổ chức dữ liệu trên Firebase
 Bài 15: Lưu lữu liệu thời gian thực  
 Bài 16. Đọc dữ liệu thời gian thực 
 Bài 17: Hướng dẫn tạo ChatApp ứng dụng Firebase Realtime Database - phần 1 
 Bài 18: Hướng dẫn tạo ChatApp ứng dụng Firebase Realtime Database - phần 2  

Chương 7: Xây dựng ứng dụng quản lý files trực tuyến với Firebase

Bài 19: Tổng quan về lưu trữ File trực tuyến Firebase 
Bài 20. Cài đặt Firebase Storage  
Bài 21. Cách upload file lên cloud dùng Firebase Storage
Bài 22. Cách download file từ Firebase Storage
Bài 23. Sử dụng File metadata
Bài 24. Xoá file trên Firebase Storage
Bài 26. Tạo ứng dụng quản lý file lưu trữ đám mây dùng Firebase Storage - Giới thiệu và phân tích ứng dụng  
Bài 27: Tạo giao diện và tích hợp Firebase Authentication 
Bài 28: Tích hợp Firebase Storage 

Chương 8: Xây dựng ứng dụng Drawing cho phéo nhiều người tương tác

Bài 29. Giới thiệu ứng dụng và phân tích bài toán  
Bài 30. Xây dựng giao diện 
Bài 31. Tạo Board drawing 
Bài 32. Đồng bộ dữ liệu trên Firebase  
Bài 33. Thực hành đồng bộ dữ liệu Drawing App với Firebase Realtime Database - Phần 1 
Bài 34. Thực hành đồng bộ dữ liệu Drawing App với Firebase Realtime Database - Phần 2  
Bài 35. Thực hành đồng bộ dữ liệu Drawing App với Firebase Realtime Database - Phần 3
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment