Tổng Hợp Bài Tập Tự Học Excel Từ Cơ Bản Hiệu Quả Nhất - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Tuesday, October 20, 2020

Tổng Hợp Bài Tập Tự Học Excel Từ Cơ Bản Hiệu Quả Nhất

Tổng Hợp Bài Tập Tự Học Excel Từ Cơ Bản Hiệu Quả Nhất

Kiến thức Excel Cơ bản cho người mới

1. HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG

- Hàm đếm COUNT
- Hàm đếm COUNTIF với điều kiện cụ thể
- Hàm hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện
- Hàm tính tổng SUM
- Hàm tính tổng SUMIF có điều kiện
- Hàm tính tổng SUMIFS với nhiều điều kiện
- Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE
- Hàm đếm ô trống COUNTBLANK
- Hàm đếm ô không trống COUNTA
- Hàm tính tổng giá tiền sản phẩm SUMPRODUCT
- Hàm MIN, MAX
bài tập excel kết quả tuyển sinh 2019

2. HÀM LOGIC

- Hàm IF
- Hàm AND
- Hàm OR
- Hàm IF lồng nhau

3. HÀM NGÀY THÁNG

- Hàm YEAR, MONTH, DAY
- Hàm DATE
- Hàm NOW hiển thị thời gian hệ thống
- Hàm HOUR, MINUTE, SECOND
- Hàm TIME
- Hàm DATEIF
- Hàm WEEKDAY
- Hàm TEXT
- Hàm NETWORKDAYS tính số ngày làm việc
- Hàm EOMONTH

4. HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN

- Nối chuỗi văn bản
- Hàm LEFT
- Hàm RIGHT
- Hàm MID
- Hàm LEN
- Hàm FIND
- Hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản
- Hàm cắt các khoảng trống TRIM
- Hàm LOWER, UPPER, PROPER để chuyển đổi chữ hoa, chữ thường
- Hàm EXACT để so sánh hai cột
- Hàm CONCATENATE kết hợp nội dung

5. HÀM TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU

Hàm dò tìm VLOOKUP
Dò tìm theo hàng và cột excel
- Hàm MATCH
- Hàm INDEX
- Hàm CHOOSE

Các bài tập về hàm Excel cơ bản

- Bài tập hàm Vlookup Bài tập hàm IF Bài tập hàm SUMIFS Bài tập hàm COUNTIF
- Bài tập hàm Mid, Right, Left
- Bài tập hàm Min, Max, Average Bài tâp hàm lấy số nguyên (Int) và số dư (mod)
- Bài tập hàm thời gian: Day, week, month
- Bài tập hàm xếp hạng Rank
- Bài tập về lập báo cáo tình hình doanh thu Câu lạc bộ
- Bài tập hàm excel cơ bản: Toán tử, Logic và Số học
- Bài tập về thời gian: Tách số tuần và số ngày
- Bài tập cơ bản số 9: Lập bảng kê nhập xuất nông sản
- Bài tập cơ bản số 10: Lập báo cáo doanh thu trên excel
- Bài tập nâng cao: Lập bảng kê nhập hàng/ nguyên vật liệu
- Bài tập về Quản lý cho thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ
- Bài tập Tính điểm trung bình và xếp loại học sinh
- Bài tập vẽ biểu đồ trong excel
- Bài tập về tính toán trên nhiều sheet: Tính tổng đơn giản
bài tập excel - bảng tính lương - 2019

EXCEL NÂNG CAO VỀ CÁC HÀM TRONG EXCEL HÀM EXCEL LỒNG NHAU

- Bài tập hàm excel nâng cao: Kết hợp nhiều hàm Vlookup Hlookup Match Index IF
- Bài tập hàm vlookup nâng cao ứng dụng cho việc lập báo cáo bán hàng thực tế
- Bài tập về Hàm hlookup kết hợp hàm left, value
- Bài tập hàm IF lồng nhiều hàm IF
- Bài tập hàm IF kết hợp hàm And và hàm OR Bài tập nâng cao hàm xử lý chuỗi trong excel
- Bài tập số 8 Tổng hợp tiêu thụ nhiên liệu

BÀI TẬP VỀ CÁC HÀM TRONG EXCEL ỨNG DỤNG TRONG CÔNG VIỆC

- Bài tập trong Tính giá thành đơn giản bằng excel
- Bài tập về lập danh sách nhân viên
- Bài tập Giải phương trình bậc nhất
- Bài tập Giải phương trình bậc hai
#quantriexcel #kynangmoi
#tailieuso #quantriexcel
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment