Share Free Khóa Học : Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật- Tập 1 - Trần Duy Thanh - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, July 24, 2020

Share Free Khóa Học : Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật- Tập 1 - Trần Duy Thanh

Share Free Khóa Học : Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật- Tập 1 - Trần Duy Thanh

Share Khóa Học : Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật- Tập 1 - Trần Duy Thanh

Download Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật- Tập 1 - Phần 1

                                                     LINK DỰ PHÒNG GOOGLE DRIVER

           Download Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật- Tập 1 - Phần 2

                                                    LINK DỰ PHÒNG
Bạn sẽ học được gì?

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
  • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...
  • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
  • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
  • Có thể ứng dụng viết Blockchain
  • Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất
Share Khóa Học : Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật- Tập 1 - Trần Duy Thanh

Nội dung khóa học


 Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

 Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị

 Phần 2: Giải thuật đệ qui

 Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động

 Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)

 Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)

 Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)

 Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)

 Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng)

 Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)

 Bài 11: Bài tập rèn luyện - Chuyển cơ số 10->2

 Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tổ hợp

 Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tháp hà nội

 Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm

 Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng

 Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở

 Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc

 Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở

 Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc

 Bài 20: Bài tập rèn luyện - Tìm tuyến tính Mảng cơ sở

 Bài 21: Bài tập rèn luyện - Tìm nhị phân Mảng cơ sở

 Bài 22: Bài tập rèn luyện - Tìm kiếm Mảng cấu trúc

 Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 4: Các giải thuật sắp xếp

 Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng

 Bài 25: Bubble Sort - Lý thuyết

 Bài 26: Bubble Sort - Triển khai

 Bài 27: Bubble Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 28: Selection Sort - Lý thuyết

 Bài 29: Selection Sort - Triển khai

 Bài 30: Selection Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 31: Insertion Sort - Lý thuyết

 Bài 32: Insertion Sort - Triển khai

 Bài 33: Insertion Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 34: Interchange Sort - Lý thuyết

 Bài 35: Interchange Sort - Triển khai

 Bài 36: Interchange Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 37: Quick Sort - Lý thuyết

 Bài 38: Quick Sort - Triển khai

 Bài 39: Quick Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 40: Merge Sort - Lý thuyết

 Bài 41: Merge Sort - Triển khai

 Bài 42: Merge Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 43: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cơ sở

 Bài 44: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cấu trúc

 Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

 Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết

 Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn

 Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn

 Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn

 Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

 Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

 Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

 Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

 Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

 Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

 Bài 56: Hủy danh sách

 Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

 Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

 Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

 Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn

 Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn

 Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

 Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

 Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

 Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

 Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

 Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

 Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

 Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

 Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện

           Download Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật- Tập 1 - Phần 1

                                                     LINK DỰ PHÒNG GOOGLE DRIVER

           Download Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật- Tập 1 - Phần 2

                                                    LINK DỰ PHÒNG
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment