Chia sẻ miễn phí Khóa Học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn - Video, Source Code, Slide Và SQL - Google Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, July 24, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa Học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn - Video, Source Code, Slide Và SQL - Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa Học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn - Video, Source Code, Slide Và SQL - Google Driver Link 2020

Khóa Học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn - Video, Source Code, Slide Và SQL
DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

                                                              LINK DỰ PHÒNG GOOGLE DRIVER
Bạn sẽ học được gì sau khóa học này ?
  • Diễn giải được vài trò của CSDL trong hệ thống thông tin, các khái niệm cơ bản trong CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ 
  • Hướng dẫn học viên mô hình hóa dữ liệu bằng mô hình thực thể kết hợp (ER). 
  • Trình bày cách chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ 
  • Sử dụng HQT CSDL SQL để xây dựng CSDL và sử dụng ngôn ngữ truy vấn để thao tác trên CSDL 
  • Giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn, phát hiện và khai báo RBTV trên CSDL 
  • Tự học viên có thể phân tích được các mô hình dữ liệu thực thế 
  • Tự học viên có thể thiết kế và viết các câu truy vấn về CSDL
Khóa Học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn - Video, Source Code, Slide Và SQL
Đề cương khóa học (Gồm 7 chương và 24 bài học) 
CHƯƠNG 1:
Source code và slide khóa học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Bài 1: Giới thiệu chung, đối tượng sử dụng, HQT CSDL, các ứng dụng của CSDL

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 2: Lý thuyết tổng quan
Bài 3: Bài tập xác định dữ liệu

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

Bài 4: Loại thực thể - thuộc tính - khóa
Bài 5 Mối kết hợp - loại mối kết hợp - bản số
Bài 6: Loại thực thể yếu
Bài 7: Bài tập xác định loại thực thể
Bài 8: Bài tập xác định mối kết hợp

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ DỮ LIỆU

Bài 9: Mô hình quan hệ dữ liệu - Các khái niệm
Bài 10: Chuyển đổi từ ER sang mô hình quan hệ

CHƯƠNG 5: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL (SELECT QUERY LANGUAGE)

Bài 11: Cài đặt SQL
Bài 12: Giới thiệu, tạo cấu trúc CSDL
Bài 13: Giới thiệu, khởi tạo dữ liệu INSERT, UPDATE, DELETE
Bài 14: Truy vấn dữ liệu phần 1
Bài 15: Truy vấn dữ liệu phần 2
Bài 16: Truy vấn dữ liệu phần 3
Bài 17: Truy vấn dữ liệu ORDER BY, GROUP BY, HAVING
Bài 18: Truy vấn dữ liệu truy vấn với nhiều điều kiện OR AND
Bài 19: Truy vấn dữ liệu Tuy vấn lồng
Bài 21: Bài tập truy vấn dữ liệu

CHƯƠNG 6: STORE PROCEDURE

 Bài 22: Store Procedure
 NEW: Ràng buộc toàn vẹn

                                                DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

                                                              LINK DỰ PHÒNG GOOGLE DRIVER
#quantriexcel #kynangmoi
#tailieuso #quantriexcel

No comments:

Post a Comment