Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC ~ 3.3 GB Google Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Tuesday, July 21, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC ~ 3.3 GB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC ~ 3.3 GB Google Driver Link 2020


DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Lợi ích từ khoá học
  • Tự lập trình phần mềm phù hợp với nhu cầu và công việc cá nhân.
  • Kiến thức ở khóa này là nền tảng cho khóa nâng cao sau này và các khóa về fullstact angular sẽ xuất bản tới.

Giới thiệu khóa học

Điểm khác biệt của khóa học này so với các khóa học online khác cùng chủ đề lập trình PHP là gì vậy ?
Khác người trình bày bạn ạ. Mình nghĩ cũng ảnh hưởng một phần đó, mỗi người một cách trình bày và tiếp cận khác nhau, sẽ hợp với từng người khác nhau, hi vọng bạn và mình "tương thích". Hơn nữa mình tự tin ở phần là rất chi tiết, mình nghĩ là không ai nói chi tiết như thế bạn ạ, để đảm bảo là bạn hiểu tận ngóc ngách và bản chất của vấn đề. Einestern đã nói là nếu bạn không thể giải thích cho một đứa trẻ hiểu thì bạn cũng chẳng hiểu rõ vấn đề. Bạn thử học nhé.
Nội dung khóa học

 Phần 1: Cài đặt công cụ lập trình

 Bài 1: Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC

 Bài 2: Cài đặt code editor

 Bài 3: Cài đặt plugin MVC cho code editor

 Phần 2: Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC

 Bài 4: Cài đặt server ảo và chạy file php đầu tiên

 Bài 5: Cài đặt kiến trúc MVC

 Phần 3: Ứng dụng MVC đầu tiên

 Bài 6: Lý thuyết về kiến trúc MVC

 Bài 7: Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên

 Bài 8: Cách truyền dữ liệu từ controller vào trong view thế nào

 Phần 4: Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối

 Bài 9: Lý thuyết về Mysql

 Bài 10: Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào

 Bài 11: Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu

 Phần 5: Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql

 Bài 12: Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử

 Bài 13: Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC

 Bài 14: Controller nhận dữ liệu từ view thế nào

 Bài 15: Xử lý tầng dữ liệu

 Bài 16: Tóm tắt kiến thức

 Phần 6: Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng

 Bài 17: Lý thuyết về mảng

 Bài 18: Kĩ thuật tạo và duyệt mảng

 Phần 7: Bài toán kinh điển - Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP-Mysql

 Bài 19: Khởi tạo controller showData

 Bài 20: Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View

 Bài 21: Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu

 Bài 22: Xóa dữ liệu trong mysql

 Bài 23: Sử dụng hàm require

 Bài 24: Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC

 Bài 25: Nhận dữ liệu từ controller thế nào

 Bài 26: Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu

 Phần 8: Học PHP Mysql qua bài số 2 - quản lý nhân sự

 Bài 27: Giới thiệu project số 2 - lập trình backend cho website quản lý nhân sự

 Bài 28: Phân tích cơ sở dữ liệu

 Phần 9: Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4

 Bài 29: Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình

 Bài 30: Thiết kế nhanh phần frontend

 Phần 10: Lập trình chức năng thêm dữ liệu

 Bài 31: Chuyển phần frontend vào view

 Bài 32: Tạo View thêm dữ liệu

 Bài 33: Dùng controller lấy dữ liệu từ view

 Bài 34: Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php

 Bài 35: Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend

 Phần 11: Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu

 Bài 36: Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller

 Bài 37: Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql

 Bài 38: Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên

 Bài 39: Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL

 Bài 40: ĐIều hướng và lấy dữ liệu từ mysql

 Bài 41: Nhận dữ liệu trong view

 Bài 42: Viết hàm controller xử lý việc sửa ảnh và upload ảnh

 Bài 43: Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự

 Bài 44: Xóa dữ liệu bằng id

 Phần 12: Viết jquery cho Frontend load dữ liệu mà ko cần load lại trang

 Bài 45: Giới thiệu jquery ajax

 Bài 46: Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web

 Bài 47: Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện

 Bài 48: Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang

 Bài 49: Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự

 Phần 13: Kiểu dữ liệu hiện đại - JSON

 Bài 50: Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại

 Bài 51: Cài đặt project và môi trường code

 Bài 52: Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng

 Phần 14: Hiểu bản chất của json thông qua làm một web hoàn chỉnh

 Bài 53: Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ

 Bài 54: Đưa dữ liệu json vào mysql

 Bài 55: Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json

 Bài 56: Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào

 Bài 57: Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json

 Bài 58: Thao tác thêm dữ liệu json thế nào

 Bài 59: Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json

 Bài 60: Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào

 Bài 61: Các thao tác xử lý xử dữ liệu json

 Phần 15: Đưa Json vào lập trình backend

 Bài 62: Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend

 Bài 63: Phân tích dữ liệu theo hướng json

 Phần 16: Chức năng thêm mởi slide ảnh dùng Json

 Bài 64: Setup project

 Bài 65: Tạo view thêm mới dữ liệu

 Bài 66: Thêm dữ liệu bằng model và controller

 Bài 67: Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide

 Phần 17: Hoàn thiện Backend cho phần slide

 Bài 68: Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt

 Bài 69: Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide

 Bài 70: Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller

 Bài 71: Xử lý logic cho phần upload hàng loạt

 Bài 72: Hoàn thiện backend cho phần slide

 Phần 18: Hoàn thiện Frontend cho phần slide

 Bài 73: Setup phần dữ liệu và phần frontend

 Bài 74: Hoàn thiện kết nối frontend và backend

 Phần 19: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

 Bài 75: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao


#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment