KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Friday, April 24, 2020

[FREE EBOOK]Excel Fundamentals free PDF 2020

[FREE EBOOK]Excel Fundamentals free PDF 2020Contents
  • Understanding Workbooks
  • Navigating in a File Typing Text or Numbers Into
  • A Worksheet Typing Simple Formulas In A Worksheet
  • Filling A Series, Inserting And Deleting Worksheets
  • Copying A Worksheet Renaming A Worksheet
  • Moving or Copying A Sheet To Another Workbook Changing Worksheet Tab Colours
  • Grouping Worksheets, Freezing Rows, And Columns
  • Selecting Ranges, Selecting Rows, Selecting Columns
  • Understanding Formatting, Applying General Formatting
  • Changing Fonts, Changing Font Size Understanding Borders
#evba #etipfree #eama #kingexcel
📤How to Download ebooks: https://www.evba.info/2020/02/instructions-for-downloading-documents.html?m=1
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment