KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tuesday, March 3, 2020

Chia Sẻ Khóa Học 2020 Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL - Nguyễn Đức Việt

Chia Sẻ Khóa Học 2020 Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL - Nguyễn Đức Việt

Chia Sẻ Khóa Học Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL - Nguyễn Đức Việt
Nội dung trong khoá học nằm ở tầng cơ bản mục đích để tiếp cận nhanh và hiểu được bản chất và cách sử dụng Node JS, cung cấp kiến thức toàn diện các phần của lập trình Node JS.
Với khoá học này bạn sẽ:
- Nắm được kiến thức bài bản từ đầu về Node JS.
- Học từ đầu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu dạng NoSQL là MongoDB.
- Hiểu cách xử lý Router trong lập trình Node JS.
- Học cách tích hợp Node JS với 2 cơ sở dữ liệu rất mạnh là MongoDB và PostgreSQL.
- Thành thạo kĩ năng lập trình Node JS, MongoDB, PostGreSQL qua việc bài tập thực hành chi tiết.

Lợi ích từ khóa học


 • - Sau khi học xong có thể tự lập trình Backend cho bất kì FrontEnd HTML nào bằng Node JS.
 • - Bạn muốn tiếp cận công nghệ lập trình web bằng Node JS nhanh nhất qua bài thực hành?
 • - Bạn muốn tìm hiểu về lập trình Node JS một cách bài bản nhưng chưa biết bắt đàu từ đâu.
 • Nội Dung Giáo trình
Phần 1: Cài đặt công cụ lập trình

 • Giới thiệu khoá học

 • Cài đặt node js 8


Phần 2: Cài đặt Visual Studio Code và giới thiệu các tính năng

 • Cài đặt editor - visual studio code

 • Giới thiệu sơ lược về giao diện vscode

 • Các tính năng hay sử dụng trong vscode


Phần 3: Cú pháp cơ bản và cách chạy chương trình Node JS

 • Ba phương pháp để chạy một chương trình node js

 • Cú pháp cơ bản lập trình node js


Phần 4: Sử dụng Module và NPM trong Node JS

 • Module - điểm khác biệt với javascript

 • Sử dụng NPM thế nào

 • Up module lên NPM thế nào


Phần 5: Dựng webserver và 2 cách đọc file HTML trong Node JS

 • Hàm dựng Webserver trong node js

 • Viết mã HTML trong js

 • Cách đọc file HTML bằng Node Js

 • Cách số 2 đọc file HTML bằng Node js


Phần 6: Thực hành với Router và Module trong Node JS

 • Sử dụng Router trong node JS

 • Thực hành với router và module


Phần 7: Giới thiệu Framework Express và cài đặt các module phụ thuộc

 • Framework Express cho node js

 • Cài đặt Express và các Module phụ thuộc


Phần 8: Khởi động Express với template engine EJS

 • Khởi động Express với template engine EJS

 • Học cú pháp EJS


Phần 9: Kết nối Router với view EJS

 • Sử dụng Router và kết nối giao diện EJS với Router

 • Thao tác với JSON trong EJS

 • Cài đặt nhận dạng ngôn ngữ EJS và snippet


Phần 10: Ghép giao diện Frontend vào Node JS sử dụng Router và EJS

 • Ghép giao diện Frontend vào EJS

 • Các đường dẫn mặc định trong EJS template

 • Xử lý link thông qua Router

 • Hoàn thiện ghép giao diện Frontend vào EJS


Phần 11: Gom nhóm Router và cách làm đặt Router kiểu tinhte.vn

 • Cách gom nhóm Router

 • Thực hành truyền tham số qua Router

 • Cách đặt URL kiểu tinhte.vn


Phần 12: Lập trình với Cookie và Session trong Node JS

 • Lập trình với Cookie trong node js

 • Cài đặt và cấu hình Express Session

 • Lập trình với Session


Phần 13: Giới thiệu Project web Portfolio và phần chuẩn bị giao diện

 • Project web portfolio sử dụng Node JS với dữ liệu dạng JSON

 • Cùng chuẩn bị phần HTML


Phần 14: Khởi động project và xử lý giao diện trang chủ

 • Setup Project cơ bản

 • Chuyển trang chủ từ HTML sang EJS


Phần 15: Xử lý trang chi tiết bằng Router

 • Tạo router và xử lý trang chi tiết sang EJS

 • Xử lý header và footer


Phần 16: Phân tích dữ liệu và tạo dữ liệu cho Project

 • Phân tích dữ liệu

 • Tạo dữ liệu cho Project


Phần 17: Đổ dữ liệu vào Node JS

 • Load dữ liệu và đổ dữ liệu vào EJS

 • In dữ liệu danh mục ra EJS


Phần 18: Hoàn thiện trang danh mục và xử lý tham số cho trang sản phẩm chi tiết

 • Hiệu ứng lọc Jquery sử dụng cho danh mục sản phẩm

 • Truyền tham số id cho trang sản phẩm chi tiết


Phần 19: Tạo link SEO - Friendly và đẩy dữ liệu vào trang chi tiết

 • Tạo link SEO - Friendly và xử lý lỗi đường dẫn thường găp trong Node js

 • Đổ dữ liệu ra trang chi tiết

 • Hoàn thiện dữ liệu và giao diện

 • Thực hành với Session - lập trình chức năng danh sách sản phẩm vừa xem


Phần 20: Thu thập dữ liệu người dùng và đổ dữ liệu từ session ra giao diện

 • Thu thập dữ liệu người dùng vào session

 • Đổ dữ liệu các sản phẩm từ session ra giao diện


Phần 21: Xử lý trùng lặp dữ liệu và hoàn thiện chức năng sản phẩm đã xem

 • Xử lý trùng lặp dữ liệu

 • Tích hợp sản phẩm đã xem vào trang chi tiết

 • Tóm tắt kiến thức đã học


Phần 22: Học về Form gửi nhận dữ liệu trong Node JS

 • Mở đầu về form trong Node js - Cài đặt Bootstrap 4

 • Cách chọn chế độ nhận biết file EJS và sử dụng snippet trong VSCode

 • Cách lấy dữ liệu từ form


Phần 23: Upload file trong Node JS với Multer

 • Upload file trong Node Js

 • Viết hàm check file up lên trong Router


Phần 24: Giới thiệu và cài đặt MongoDB

 • Giới thiệu MongoDB

 • Cài đặt MongoDB


Phần 25: Thuật ngữ và cách thao tác cơ bản với database trong MongoDB

 • Thuật ngữ và thao tác với database trong mongodb

 • Hai cách khởi tạo dòng lệnh với MongoDB


Phần 26: 7 câu lệnh thao tác với database và collection trong MongoDB

 • 7 câu lệnh thao tác với database và collection trong MongoDB

 • Thêm mới dữ liệu trong MongoDB

 • Hai điểm khác biệt khi thêm mới dữ liệu trong MongoDB


Phần 27: Cách sửa dữ liệu và sử dụng Upsert trong MongoDB

 • Câu lệnh sửa trường giá trị và xoá trường giá trị trong một collection

 • Sử dụng Upsert trong câu lệnh update


Phần 28: Cách đổi tên trường dữ liệu và tra cứu các câu lệnh MongoDB

 • Cách đổi tên trường dữ liệu trong toàn bộ document

 • Cách tra cứu các câu lệnh điều kiện


Phần 29: Cách xoá Document và Export - Import dữ liệu trong MongoDB

 • Câu lệnh xoá document

 • Câu lệnh Export và import dữ liệu trong mongodb


Phần 30: Node JS và MongoDB cho lập trình Backend

 • Bài toán kinh điển lập trình thêm - xem - sửa - xoá dữ liệu với Node JS và MongoDB

 • Setup các module cần thiết và tạo dữ liệu


Phần 31: Node JS và MongoDB cho lập trình Backend

 • Kết nối node js với cơ sở dữ liệu

 • Tạo Form nhập liệu trong Node js và lấy dữ liệu từ form

 • Đưa dữ liệu vào Mongodb


Phần 32: Tạo View xem dữ liệu trong Node JS

 • Tạo view EJS để trình bày dữ liệu

 • Đổ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra giao diện


Phần 33: Lập trình chức năng xoá dữ liệu từ Node JS

 • Cách lấy id của phần tử cần xoá

 • Viết javascript confirm thông tin xoá

 • Hoàn thiện chức năng xoá dữ liệu


Phần 34: Lập trình chức năng sửa dữ liệu trong Node JS

 • Dựa vào ID lấy dữ liệu cần sửa

 • Đẩy dữ liệu vào view sửa

 • Hoàn thiện chức năng sửa dữ liệu từ Node JS vào Mongo


Phần 35: Hoàn thiện bài toán thêm - xem - sửa - xoá dữ liệu

 • Tóm tắt kiến thức và hoàn thiện giao diện


Phần 36: Giới thiệu Mongoose và cài đặt Mongoose

 • Giới thiệu Mongoose

 • Cài đặt cơ bản cho project node js - mongoose


Phần 37: Kết nối Node JS - Mongoose và code phần xem dữ liệu

 • Kết nối Mongoose và định nghĩa Model đầu tiên

 • Code phần xem dữ liệu với Mongoose


Phần 38: Code phần xoá dữ liệu với Mongoose

 • Xoá dữ liệu với Mongoose


Phần 39: Code phần sửa dữ liệu với Mongoose

 • Sửa dữ liệu với Mongoose - tập 1

 • Sửa dữ liệu với Mongoose - tập 2


Phần 40: Code phần Thêm mới dữ liệu với Mongoose

 • Thêm mới dữ liệu với Mongoose


Phần 41: Giới thiệu và cài đặt PostgreSQL

 • Giới thiệu cơ sở dữ liệu PostgreSql

 • Cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSql


Phần 42: Kết nối Node JS và PostgreSQL

 • Thao tác với PostgreSQL

 • Cài đặt project và kết nối Nodejs với csdl PostgreSQL


Phần 43: Thêm sửa xoá dữ liệu với PostgreSQL

 • Thêm dữ liệu từ Nodejs vào PostgreSQL

 • Xem dữ liệu trên Node js và Postman

 • Xoá dữ liệu
 • Bài toán cuối cùng sửa dữ liệu PostgreSQL từ Node js


Phần 44: Tổng kết phần Node JS cơ bản

 • Bài tập áp dụng và Tổng kết phần Node JS cơ bản


Phần 45: Luyện tập Multer và MongoDB qua bài thực hành

 • Luyện tập Multer và MongoDB qua bài thực hành

 • Setup cơ bản Multer

 • Xử lý upload nhiều file phía frontend

 • Xử lý upload phía server

 • Chuẩn hoá dữ liệu upload dưới dạng mảng

 • Xử lý 2 form lồng nhau trong cùng một view thế nào

 • Phân tích và tạo dữ liệu sản phẩm

 • Tạo model trong Mongoose

 • Thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

 • Đổ dữ liệu từ mongodb ra view

 • Hoàn thiện ứng dụng


📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment