KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Saturday, February 8, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Database Management System Sử Dụng MySQL - MySQL for ALL

Chia Sẻ Khóa Học Database Management System Sử Dụng MySQL - MySQL for ALL


Tìm hiểu hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh trong Mysql - Tìm hiểu MySQL một cách dễ dàng.

Bạn sẽ học được gì:

 • + Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
 • + Truy vấn MySQL.
 • + Cập nhật cơ sở dữ liệu MySQL.
 • + MySQL - Tìm hiểu cách lọc dữ liệu.
 • + Tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu MySQL.

Các nội dung chính:

 • 1. Setup một Package Manager.
 • 2. Thiết lập môi trường làm việc.
 • 3. Chọn, Từ khóa, Biểu thức và Hàm.
 • 4. ORDER BY ASC và DESC.
 • 5. Mệnh đề WHERE, LIKE và IN.
 • 6. Insert và update data.
 • 7. Tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu.
 • 8. Sử dụng bảng, chỉ mục, các ràng buộc.
 • 9. Kiểu ngày tháng, thời gian và Hàm.
 • 10. Sử dụng Trigger và Transaction.
 • 11. Routine, Function, Procedure.
 • 12. PDO.

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment